Intellectueel eigendom

Auteursrecht:
(ook bekend als copyright) is het recht van de maker (of rechthebbende)  van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of gekopieerd. Het auteursrecht ontstaat van rechtswege. Men hoeft niets te deponeren of te registreren.

Merkenrecht:
Het alleenrecht op het voeren van een naam, afkorting, kleur, label, logo, vorm, geur, geluid. Het merkrecht wordt verkregen door het te registreren. Een merk wordt niet ingeschreven wanneer het onvoldoende onderscheidend vermogen heeft, in strijd is met de openbare orde of goede zeden en wanneer het merk tot misleiding bij het publiek zou kunnen leiden.

Octrooirecht:
Een octrooi of patent is een exclusief recht tot het exploiteren van een uitvinding. Een octrooi kan door de rechthebbende worden gebruikt als een monopolie op een bepaald stuk techniek. Een octrooi geeft de octrooihouder het recht om anderen te verbieden de uitvinding bedrijfsmatig toe te passen.

Handelsnaamrecht, Domeinnaamrecht:
Het alleenrecht op het voeren van een handelsnaam of bedrijfsnaam  c.q. het alleenrecht op een internet domeinnaam.

Tekeningen– en modellenrecht:
Het tekeningen- en modellenrecht behandelt de bescherming van tekeningen en modellen van het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp.

Naburige Rechten:
Rechten die naast het auteursrecht staan, en die een uitvoerend kunstenaar of producent het recht geven te beslissen over opname, vermenigvuldiging, en uitzending van een uitvoering en daar een vergoeding voor te ontvangen.

Portretrecht:
Het portretrecht is een beperking van het auteursrecht. Het geeft geportretteerde personen het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret.

Beeldrecht:
Het beeldrecht is een bijzondere vorm van het auteursrecht, waarbij de maker van een afgebeeld kunstwerk of object publicatie van die afbeelding kan verhinderen.

Databankenrecht:
Een databank is een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk. Het databankenrecht regelt de intellectueel eigendom van databanken, door uitbreiding van het auteursrecht tot generieke databanken. Het recht geldt niet de werken die zijn opgenomen in de databank, maar de verzameling zelf.

Halfgeleiderrecht:
Het halfgeleiderrecht biedt bescherming op het ontwerp van chips, microprocessors en andere halfgeleiders.

Kwekersrecht:
Het kwekersrecht geeft aan de houder van het kwekersrecht het alleenrecht voor verhandeling van zaad en vermeerderingsmateriaal. Kwekers moeten er zelf voor zorgen dat anderen geen misbruik maken van hun kwekersrecht.

Bedrijfsgeheim:
Het recht van bedrijven om waardevolle informatie geheim te houden.