Algemene Voorwaarden en Privacy Statement

Alle opdrachten (met inbegrip van vervolg- of aanvullende opdrachten) aan Amelink Advocaten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Amelink Advocaten, onder toepasselijkheid van de door Amelink Advocaten gehanteerde algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De door Amelink Advocaten gehanteerde algemene voorwaarden kennen een clausule waarin aansprakelijkheid wordt beperkt. Onze voorwaarden kunt u bekijken en downloaden via onderstaande link:

Onze privacy statement kunt u bekijken en downloaden via onderstaande link:

Tarieven en andere kosten

Amelink Advocaten werkt – tenzij ander afgesproken – op basis van een uurtarief. Naast de financiële afspraken worden belaste en onbelaste verschotten doorberekend (bijv. griffierechten, deurwaarderskosten, salaris voor procesondersteuning e.d.). In geval van een civiele procedure geldt dat verlies van de procedure meestal een proceskostenveroordeling inhoudt. Winst van de procedure leidt niet tot volledige dekking van de (advocaten)kosten, aangezien de rechters voor proceskostenveroordelingen vaste (veel lagere) tarieven hanteren.

In procedures is in bijna alle gevallen griffierecht verschuldigd aan de betreffende instantie. Dat griffierecht moet door de eisende partij betaald zijn binnen vier weken na de dag waarop de procedure begint, en door de gedaagde partij binnen vier weken nadat deze zich in de procedure heeft gemeld. Gebeurt dat niet dan zal de rechter de vordering dan wel het verweer afwijzen. Griffiegeld dient dus meteen te worden betaald, op straffe van verlies van de procedure. Voor de hoogte van het griffierecht wordt verwezen naar www.rechtspraak.nl.