Onrechtmatige daad en oneerlijke concurrentie

Een onrechtmatige daad is een toerekenbare onrechtmatige gedraging van een persoon, onderneming, organisatie of overheid, waardoor schade is veroorzaakt. De veroorzaker van de schade moet deze vergoeden, aldus de wet- en regelgeving over de onrechtmatige daad.

Handelingen in strijd met de wet of het inbreuk maken op het recht van een ander leveren in beginsel altijd een onrechtmatige daad op.In de praktijk is echter belangrijkste vorm van onrechtmatigheid het handelen strijd met zogenaamde maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen. Of daarvan sprake is wordt uitgemaakt door de rechter. Voorbeelden van onrechtmatige gedragingen zijn: het in gevaar brengen of het hinderen van personen of zaken, beroepsfouten van adviseurs, onrechtmatige publicaties en oneerlijke concurrentie.

Behalve over de niet-nakoming van contracten (wanprestatie) wordt over onrechtmatige daden het meest geprocedeerd. De vordering tot het vergoeden van de schade is slechts één van de mogelijk te nemen maatregelen. Vaak ook is het mogelijk om (daarnaast) andere vorderingen in te stellen, al dan niet in kort geding. Daarbij kan gedacht worden aan het leggen van beslag, het vorderen van een verbod (u mag dit niet doen) of een gebod (u moet dit doen), het vorderen van afgifte van zaken,  vernietigen van materiaal dat inbreuk maakt op rechten van een ander, het (al dan niet digitaal) rectificeren van een onrechtmatige publicatie of het afgeven van informatie.

Kennis van de jurisprudentie, proceservaring, durf en doortastendheid zijn daarbij van groot belang. Onze advocaten voldoen aan al die kwalificaties.