Zekerheidsrecht (pand, borg, hypotheek e.d.)

Slim ondernemen betekent ook slim omgaan met risico’s. Wilt u de deal niet missen, maar is hij eigenlijk ook wel erg risicovol?  Dan zou u er goed aan doen om vooraf in kaart te brengen of u die risico’ s kunt verminderen met een passende zekerheid.

In het economisch verkeer wordt vaak gevraagd om het stellen van zekerheid voor de nakoming van prestaties. Opvallend is daarbij hoe vaak zekerheden worden gegeven zonder dat de zekerheidssteller zich realiseert waar hij precies mee heeft ingestemd en wat de consequenties zijn van de gevraagde zekerheidsstelling. Minstens zo opvallend is dat bedrijven die eigenlijk alleen zaken willen doen op basis van voldoende zekerheid hun zekerheidsdocumentatie vaak niet op orde hebben en in het ergste geval zelfs met onvolledige, onjuiste of zelfs vernietigbare of nietige zekerheden zitten. Het niet op orde hebben van zekerheden heeft menig bestuurder de kop gekost!

Hypotheek, pand, eigendomsvoorbehoud, borgtocht en hoofdelijkheid zijn de bekendste en meest gebruikte zekerheidsrechten. Hypotheekrechten en pandrechten lijken voor een groot deel op elkaar en zijn sterke zekerheidsrechten. Het belangrijkste verschil is dat pandrechten alleen gevestigd kunnen worden op roerende zaken en hypotheekrechten alleen op onroerende zaken en registergoederen. Net als het eigendomsvoorbehoud verschaffen pand en hypotheek de houder ervan om over te gaan tot executie (verkoop) van een goed van de schuldenaar, als die schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. Dat recht geldt zelfs in geval van faillissement van de schuldenaar. Bij zakelijke transacties worden ook zeer regelmatig borgtochten afgegeven of hoofdelijkheid afgesproken. In beide gevallen verbinden één of meer andere partijen (andere vennootschappen of privé personen) zich naast de oorspronkelijke schuldenaar. Een belangrijk verschil tussen borgtocht en hoofdelijkheid is bij dat waar in het geval van borgtocht de borgsteller pas kan worden wordt aangesproken als de oorspronkelijke schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, dat bij hoofdelijkheid niet nodig is: degene die zich verbindt als hoofdelijk schuldenaar kan direct en rechtstreeks worden aangesproken.

Het formele en materiële recht rond (de vestiging van) zekerheden is complex en vereist een hoge mate van expertise en ervaring met zekerheidsrecht. De specialisten van Amelink Advocaten helpen ondernemers hier graag mee, zowel aan de zijde van de schuldeiser als die van schuldenaar.